Bulk SMS Chennai, Marketing SMS Chennai, Transacti